Tips Trik Rahasia

Berbagi Tips Trik Rahasia Bisnis|Blogging|Komputer|Kesehatan|Desain|Foto|Bola|Info Penting|Motivasi

Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia

Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia


NGOKO        KRAMA        KRAMA INGGIL/ALUS BHS. IND.
 A
aku                  kula                 adalem/kawula                     saya
akon                aken                dhawuh/utus                         menyuruh
anak                anak                putra                                       anak/putra
anut                tumut              dherek                                     ikut
apa                  menapa          menapa                                  apa
aran                nama              asma                                       nama
asor                 awon               andhap                                   jelek
ati                    manah            penggalih                               hati/piker
awak               badan              sarira                                      badan
aweh               suka                paring/nyaosi/ngaturi         member
ayo                  mangga          suwawi*                                 mari/silakan
B
bali                  wangsul          kondur                                  pulang/kembali
batur               rencang           abdi                                       pramuwisma
bojo                 semah             garwa                                    suami/istri
brengos           rawis               gumbala*                             kumis
butuh              betah               kersa                                     butuh
             
D
dheweke         piyambakipun panjenenganipun                dia/beliau
dhengkul        dhengkul        jengku                                     lulut
duwe               gadhah           kagungan                               punya

E
embuh            boten mangertos    duka                              tidak tahu
endhas            sirah                mustaka                                kepala
enggo              angge              agem                                      pakai
enom              enem               mudha/timur                        muda
epek                pendhet          pundhut                                 pinta
G
gawa               bekta                           asta                             bawa
gawan             bekta                           ampilan*                    bawaan
gawe               damel                          ngasta/yasa               buat
nyambut gawe  nyambut damel      ngasta                         bekerja
gelem              purun                          kersa                           mau
geni                 latu                              brama*                       api
gugah              gigah                           wungu                         bangun
gugu                gega                            ngetokaken                 menuruti
gunem            ginem                         ngendika                    berkata
I
iket                  udheng                       dhestar                        ikat kepala
imbuh             imbet                          tanduk                       tambah
irung               irung                           grana                          hidung
J
jaga                 jagi                              reksa                           jaga
jaluk                suwun                         pundhut                     pinta
jamu               jampi                          usada                          obat
jaran               kapal                           kuda/turangga          kuda
jare                  caiyosipun                 ngendikanipun          katanya
jarit                 sinjang                        nyamping                   kain
jeneng             nama                          asma                           nama
jupuk              pendhet                      pundhut                     ambil
jungkat           serat                            pethat                         sisir
K
kalah               kawon                         kasoran*                     kalah
kandha           cariyos                        ngendika                    berkata
karep               kajeng                         karsa                           kemauan
kathok             sruwal                         lancingan*                 celana
kena                pikantuk                     kepareng                     boleh
keris                dhuwung                    wangkingan               keris               
klambi        rasukan                       ageman                     pakain                       
ko/kok       sampeyan                   panjenengan             engkau                       
kon                  ken                              utus                            suruh
kongkon         kengken                      utus/dhawuh            disuruh          
kowe               sampeyan                   panjenengan              engkau
krungu            mireng                        midhanget                  mendengar    
kubur              petak                           sare                             kubur
kuru                kera                             susut                           kurus
L
lair                  lair                              miyos                          lair
laku                 lampah                       tindak                         jalan
nglakoni      nglampahi                  nindakaken                melakukan
lanang             jaler                             kakung                        laki-laki
lara                  sakit                            gerah                           sakit
lawang            konten                         kori                             pintu
lunga               kesah                           tindak                         pergi
M
maca               maca                           maos                           baca
mangan          nedha                          dhahar                        makan
manggon        manggen                    lenggah                       tempat tinggal
mari                mantun                       dhangan                     sembuh
mata               mripat                         paningal                     mata
mati                pejah/tilar                  seda                             meninggal
mayit              jisim                            layon                           mayat
melu                tumut                          ndherek                      ikut
menyang        dhateng                      tindak                         pergi/ke
meteng            wawrat/ngandheg    mbobot/nggarbini    hamil
minggat          kesah                           lolos/kentar               minggat
N
nesu                srengen                       duka                            marah
ngising            bebucal                       bobotan                      hajat besar
ngreti              ngertos                        priksa/pirsa               tahu
O
oleh                 angsal                         kepareng/pikantuk               boleh
omah              griya                           dalem                                      rumah
omah-omah   emah-emah                krama                                     nikah
omong            ginem/sanjang          ngendika                                berkata
P
pangan           tedha                           dhaharan                                makanan
pek                  pendhet/suwun         pundhut                                 pinta
pelanangan    pejaleran                     kalam*                                    penis
piker               manah                         penggalih                               piker
R
rambut            rambut                        rikma                                   rambut
rewang            rencang                       abdi                                      pembantu
rungu              pireng                         midhanget                            dengar
S
sadulur           sedherek                     sentana*                                 saudara
sikil                 suku                            sampeyan                               kaki
silih                 sambut/ngampil       pundhut ngampil                  meminjam
slamet             wilujeng                      sugeng                                   selamat
suguh              segah                           sugata                                     jamuan
susah               sisah                            sungkawa/sekel                     sedih
T
tak/dak          kula                             adalem/kawula                     saya
takon              taken                           nyuwun priksa/
                                                            mundhut priksa
                                                            dangu                                     bertanya
tambah           jampi                          usada                                      jamu
tangi               tangi                           wungu                                     bangun
teka                 dhateng/dumugi       rawuh                                     hadir
tilik                 tuwi                            tinjo                                        tandang
tonton             tingal                          priksa                                      lihat
tuku                tumbas                        mundhut                                beli
tunggang        tumpak                       nitih                                        naik
turu                 tilem                           sare                                         tidur
tutur                sanjang/criyos           parik priksa/caos priksa      berkata
tuwa                sepuh                          yuswa                                     tua
U
ulih                 antuk                          kondur                                    pulang
undang           timbale                       aturi                                        undang
untu                waos                           waja                                        gigi
urip                 gesang                         sugeng                                   hidup
utang              sambut/ampil           nyuwun/mundhut ngampil hutang
W
wadon       setri                             putrid/wanita                       perempuan
waras              saras                            dhangan                                sembuh
warisan           tiliran                          pusaka*                                 warisan
wedang           benteran                     unjukan                                  miniman
weruh             sumerep                      priksa                                      melihat
weweh            suka                            maringi/nyaosi/ngaturi      memberi
wetu                wedal                          wiyos                                      keluar
wicara             wicanten                     ngendika                                berkata
wong               tiyang                         priyantun                               orang

MOGA-MOGA MANFANGAT YA JURAGAN......SISTA......

"SELALU KUNJUNGI SITUS-FS INI"
www.situs-fs.blogspot.com
Posting Komentar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Tips Trik Rahasia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
-->